/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul audit intern

Numele, prenumele      

 Functia        

 Telefon    

 E-mail

 Banari Igor

 şef serviciu

 022 268 878

 igor.banari@ms.gov.md

 Noviţchii Natalia

 auditor intern

 022 268 878

 natalia.novitchii@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- elaborează şi înaintează spre aprobare Ministrului Sănătăţii proiectele Cartei de Audit Intern şi, în caz de necesitate, a instrucţiunilor proprii de aplicare a normelor metodologice privind activitatea de audit intern în sectorul public, ţinând cont de specificul activităţii Ministerului Sănătăţii;

- elaborează un plan strategic pe termen mediu, conform politicilor şi directivelor Ministerului Sănătăţii şi un plan anual al activităţii de audit intern, folosind metodologia corespunzătoare bazată pe evaluarea riscurilor, politicile în domeniu şi preocupările conducerii Ministerului Sănătăţii privind controlul sau gestionarea riscurilor, precum şi prezintă aceste planuri Ministrului Sănătăţii pentru examinare şi aprobare;

- organizează activitatea Serviciului pentru realizarea planului anual al activităţii de audit intern aprobat;

- informează periodic, minim trimestrial, Ministrul Sănătăţii despre rezultatele activităţii de audit intern şi asigurarea necesarului de resurse al Serviciului;

- elaborează şi prezintă semestrial şi anual rapoarte privind rezultatele activităţii de audit intern Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern, în formatul şi conţinutul reglementat de Ministerul Finanţelor;

- informează Ministrul Sănătăţii despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi propune măsuri de aliniere la acestea, pentru a atinge un nivel înalt de performanţă a activităţii Ministerului Sănătăţii;

- asigură menţinerea unui înalt nivel al disciplinei de muncă de către colaboratorii Serviciului;

- determină atribuţiile de serviciu ale colaboratorilor Serviciului, stabileşte termeni de realizare ai activităţilor preconizate, asigură control asupra îndeplinirii acestor activităţi;

- revizuieşte şi aprobă programul de lucru al misiunilor de audit intern, pentru a asigura faptul că el nu a deviat de la planul anual al activităţii de audit intern al Serviciului şi că resursele alocate sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor misiunii;

- examinează proiectele rapoartelor de audit şi documentele de lucru pentru a se asigura că toate misiunile de audit au fost efectuate la un standard acceptabil conform programelor stabilite;

- stabileşte un plan de urmărire a implementării recomandărilor, care să permită monitorizarea şi garantarea faptului că măsurile luate de conducere au fost implementate în mod eficient sau că conducerea a acceptat să-şi asume riscul de a nu întreprinde nici o măsură;

- stabileşte reguli privind protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit, cât şi transmiterea lor către utilizatorii interni sau externi;

- elaborează şi înaintează către Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern propuneri de modificare a actelor legislative şi normative în domeniul auditului intern public;

- asigură încadrarea auditorilor interni profesionişti, precum şi perfecţionarea continuă a acestora conform prevederilor Standardelor Naţionale de Audit Intern şi legislaţiei în vigoare.
 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova