/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia asistenţă medicală primară

 Numele, prenumele

Functia

Telefon

E-mail

 Zatîc Tatiana

 şef direcţie

 022 268 823

 tatiana.zatic@ms.gov.md

 Avornic Luminiţa

 şef adjunct direcţie

 022268828 

 luminita.avornic@ms.gov.md

 Golovaci Marina

 consultant

 022 268 864

 marina.golovaci@ms.gov.md

 Roscovan Gheorghe

 specialist principal

 022 268 831

 gheorghe.roscovan@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- elaborează politici privind organizarea şi reglementarea asistenţei medicale primare şi asigură sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale primare în sistemul de sănătate, cu focusarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor;
- elaborează politici privind dezvoltarea îngrijirilor comunitare (îngrijiri la domiciliu), asigură şi promovează activităţi de consolidare intersectorială în acest domeniu;
- stabileşte, în condiţiile legii, normele de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice şi private de asistență medicală primară;
- elaborează politici în domeniul managementului şi consolidării instituţionale a serviciilor de asistență medicală primară, adaptarea serviciilor de asistență medicală primară la noile necesitaţi prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare a acestora, receptive la nevoile adecvate ale utilizatorilor, la povara bolilor, coordonarea politicilor publice privind reducerea inegalităţii populaţiei la servicii de sănătate necesare, prin îmbunătăţirea nivelului şi distribuţiei serviciilor de sănătate;
- stabileşte reglementări pentru managementul performanţei prestatorilor de servicii de asistență medicală primară şi asigură, inclusiv prin instituţiile din subordine, suport metodic conducătorilor acestora în îmbunătăţirea continuă a managementului instituţiei, la elaborarea obiectivelor clare pentru instituţie în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a rezultatelor, precum în asigurarea continuităţii serviciilor de asistență medicală primară prestate;
- asigură supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor normative de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul asistenței medicale primare şi de către instituţiile medico-sanitare publice şi private de asistență medicală primară, colaborînd în acest scop cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu asociaţiile profesionale şi cu societatea civilă;
- stabileşte priorităţile, identifică serviciile medicale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, acordînd o atenţie prioritară grupurilor socialmente vulnerabile;
- examinează, conform competenţei, petiţiile persoanelor fizice şi juridice şi, în caz de necesitate, le expediază instituţiilor competente din subordine pentru luarea măsurilor ce se impun;
- îndeplineşte alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Ministerului prin acte normative.

Serviciul comunitar şi sănătatea populaţieiParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova