/ Structura Ministerului  

Regulamentul Ministerului

 
Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 397
din  31.05.2011
 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului
central al acestuia

Publicat : 07.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 458

În temeiul art.20 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.1;

structura aparatului central al Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.2;

lista instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.3;

lista instituţiilor pe lîngă Ministerul Sănătăţii, conform anexei nr.4;

lista întreprinderilor administrate de Ministerul Sănătăţii şi a cotelor-părţi (acţiunilor) ale societăţilor comerciale administrate de către acesta, conform anexei nr.5;

lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă, conform anexei nr.6.

          2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Sănătăţii în număr de 84 unităţi şi al personalului de deservire tehnică (muncitori) în număr de 13 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
         3. Ministerul Sănătăţii are 3 viceminiştri şi un colegiu, alcătuit din 15 membri, a cărui componenţă nominală este aprobată de Guvern.
    Prim-ministru                    VLADIMIR FILAT

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii                        Andrei Usatîi
 
Ministrul finanţelor                     Veaceslav Negruţa
     Nr. 397. Chişinău, 31 mai 2011.

Anexa nr.1
   la Hotărîrea Guvernului nr. 397
   din 31 mai 2011

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra organizării şi funcţionării Ministerului Sănătăţii, precum şi asupra relaţiilor acestuia cu alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice.
2. Ministerul Sănătăţii (în continuare - Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului. Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Ministerul este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.
4. În activitatea sa Ministerul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
 ŞI DREPTURILE MINISTERULUI


5. Misiunea Ministerului este îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivităţii sistemului la necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie, promovare a sănătăţii şi prin oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de viaţă sănătos.
      6. Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
         1) elaborează politici publice de dezvoltare a sistemului de sănătate pe termen lung, mediu şi scurt, elaborează cadrul bugetar pe termen mediu şi asigură realizarea acestora;
    2) elaborează şi prezintă propuneri de buget pentru sistemul de sănătate, în modul stabilit, asigură executarea bugetului Ministerului şi a bugetelor instituţiilor din subordine, sistematizează şi face publică informaţia despre  executarea bugetelor şi performanţa realizată;
        3) asigură reglementarea, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege, a aplicării politicilor publice de dezvoltare a sistemului de sănătate, promovînd valorile comune de solidaritate, echitate şi participare a părţilor interesate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de sănătate, cu acordarea atenţiei adecvate necesităţilor populaţiei, în special din grupurile socialmente vulnerabile;
         4) planifică şi realizează reforma sectorului de sănătate pentru asigurarea celui mai înalt nivelul de concordanţă a sistemului de sănătate în raport cu necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei, în special din grupurile socialmente vulnerabile, cu recunoaşterea şi respectarea drepturilor şi responsabilităţilor acesteia cu privire la sănătate;
         5) asigură schimbul de experienţă şi cooperare în planificarea şi implementarea reformelor aferente sistemului de sănătate la nivel naţional şi regional, inclusiv prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale interesate în domeniul sănătăţii;
         6) planifică resursele şi valorifică investiţiile în sistemul de sănătate şi contribuie la intensificarea investiţiilor în sectoarele care influenţează sănătatea, în baza dovezilor efective privind legătura între dezvoltarea social-economică şi sănătate;
         7) supraveghează sănătatea populaţiei şi stabileşte priorităţile ce ţin de sănătatea publică,  promovează prevederi asupra aspectelor de sănătate în toate politicile publice şi susţine implementarea eficientă a acestora în alte sectoare, în vederea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţii;
         8) asigură transparenţa şi responsabilitatea în activitatea sistemului de sănătate în vederea realizării rezultatelor măsurabile, precum şi în executarea bugetului Ministerului şi a bugetelor instituţiilor din subordine, sistematizează şi face publică informaţia despre executarea bugetelor şi performanţa realizată;
          9) reprezintă interesele statului în structuri şi organisme internaţionale în domeniul sănătăţii, dezvoltă relaţii de colaborare cu structuri similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale interesate în domeniul sănătăţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
         10) asigură pregătirea şi capacitatea sistemului de sănătate de a depăşi eficient crizele, colaborînd reciproc cu structuri de aceeaşi natură din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale din domeniul sănătăţii, precum şi de a contribui la implementarea regulamentelor sanitare internaţionale;
         11) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de legislaţie.
    7. Ministerul are următoarele atribuţii:
1) elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice privind dezvoltarea sistemului de sănătate, adaptarea serviciilor de sănătate la noile necesitaţi prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare a acestora, receptive la nevoile adecvate ale utilizatorilor, la povara bolilor, precum şi prin elaborarea şi coordonarea politicilor publice privind reducerea inegalităţii populaţiei la servicii de sănătate necesare, prin îmbunătăţirea nivelului şi distribuţiei serviciilor de sănătate;
2) analizează, monitorizează şi evaluează politicile publice elaborate, examinează multilateral impactul social, economic, financiar etc. al acestora, evaluează riscurile pentru sănătate în raport cu determinanţii stării de sănătate: factori sociali, economici, comportamentali, biologici şi de mediu relevanţi;
3) organizează analiza şi evaluarea periodică a indicatorilor stării de sănătate a populaţiei, a activităţii sistemului de sănătate şi performanţei instituţiilor medico-sanitare publice şi asigură difuzarea informaţiei ce ţine de interesul public;
4) promovează şi realizează parteneriatul intersectorial pentru includerea rezultatelor analizei impactului asupra sănătăţii populaţiei în politicile publice ale altor sectoare, conform recomandării Comisiei Europene „Sănătatea în toate politicile" (Health in All Policies), în vederea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţii;
5) asigură condiţii pentru participarea societăţii civile şi a partenerilor sociali din domeniu în procesul elaborării, analizei, monitorizării şi evaluării politicilor publice elaborate de Minister;
6) elaborează politici privind organizarea şi reglementarea asistenţei medicale integrate (asistenţa medicală primară, secundară/terţiară, reabilitare) şi asigură sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale primare în sistemul de sănătate, cu focusarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor;
7) asigură condiţii pentru evitarea fragmentării politicilor publice în domeniul asistenţei medicale integrate şi verticalizării programelor de sănătate publică, promovează integrarea serviciilor publice şi celor individuale prin politici de gestionare mai coordonată a asistenţei medicale primare, secundare/terţiare şi celei de reabilitare;
8) promovează şi realizează politici privind administrarea capacităţilor în sectorul asistenţei medicale integrate şi creează condiţii pentru asigurarea investiţiilor optimale în sectoarele privat şi public, pentru reducerea dublării serviciilor şi pentru evitarea irosirii resurselor publice destinate ocrotirii sănătăţii;
9) elaborează politici privind dezvoltarea îngrijirilor comunitare (îngrijiri la domiciliu, paliative, nursing), asigură şi promovează activităţi de consolidare intersectorială în acest domeniu;
10) promovează şi realizează politici privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în sănătate;
11) stabileşte, în condiţiile legii, normele de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice şi private;
12) aprobă:
         regulamentele instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, precum şi lista serviciilor prestate de acestea, cu excepţia instituţiilor din cadrul organelor de drept şi organelor militare;
         organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor din subordine, dacă altfel nu este stabilit de lege;
         statele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice din subordine;
         reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii instituţiilor medico-sanitare publice din subordine;
       în condiţiile legii, normativele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice;        
13) avizează structura organizatorică a instituţiilor medico-sanitare în subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice cu reţea sanitară autonomă;
14) elaborează politici în domeniul managementului şi consolidării instituţionale a serviciilor de sănătate din sectorul public;
15) stabileşte reglementări pentru managementul performanţei prestatorilor de servicii de sănătate din sectorul public şi asigură, incluiv prin instituţiile din subordine, suport metodic conducătorilor acestora în îmbunătăţirea continuă a managementului instituţiei, la elaborarea obiectivelor clare pentru instituţie în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a rezultatelor, precum în asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate prestate;
16) coordonează, în condiţiile legii, asistenţa medicală de recuperare şi asistenţa medicală acordată de instituţiile balneosanatoriale şi organizează controlul asistenţei medicale în instituţiile balneosanatoriale;
17) asigură supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor normative de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii şi al asigurărilor de sănătate şi de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, colaborînd în acest scop cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu asociaţiile profesionale şi cu societatea civilă;
18) promovează şi realizează politici privind descentralizarea serviciilor de sănătate şi asigură colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin consolidarea relaţiilor dintre Minister şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile I şi II şi cu definirea clară a responsabilităţilor în domeniul prestării serviciilor de sănătate;
19) asigură calitatea serviciilor de sănătate şi securitatea pacientului, evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare şi a întreprinderilor farmaceutice, aplică măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei;
20) elaborează şi aprobă standarde de evaluare şi acreditare în sănătate;
21) stabileşte priorităţile, identifică serviciile medicale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, acordînd o atenţie prioritară grupurilor socialmente vulnerabile;
22) argumentează necesarul de resurse financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate, folosind în acest scop statisticile oficiale, rapoartele şi informaţia furnizată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, rezultatele studiilor efectuate în domeniu în vederea fundamentării bugetului pentru sistemul de sănătate şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi alte date şi informaţii relevante;
23) elaborează, în caz de necesitate, în contextul mijloacelor financiare disponibile, ajustări ale Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi le propune spre examinare Guvernului;
24) elaborează şi aprobă anual, de comun acord cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, normele metodologice de aplicare a Programului unic;
25) aprobă:
lista maladiilor pentru tratamentul specific de bază al cărora se utilizează medicamentele, consumabilele şi alte materiale de uz medical procurate din contul mijloacelor centralizate;
lista maladiilor social-condiţionate şi a celor cu impact negativ asupra sănătăţii publice, a serviciilor medicale specifice, acordate unor categorii de bolnavi neasiguraţi, inclusiv urgenţe medico-chirurgicale cu pericol vital, acordate la nivelul de asistenţă medicală prevăzut de legislaţie, în limitele mijloacelor bugetului de stat pe anul respectiv;
26) asigură monitorizarea finanţelor în domeniul sănătăţii, colectînd informaţia de la toţi prestatorii de servicii medico-sanitare, indiferent de forma juridică de organizare, prin intermediul conturilor naţionale în sănătate;
27) gestionează, în condiţiile legii, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei sistemului sănătăţii şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei;
28) asigură achiziţionarea echipamentului medical şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medico-sanitare din sistemul sănătăţii, suportul tehnico-material, exercită controlul asupra folosirii eficiente şi raţionale a mijloacelor bugetare şi a patrimoniului de stat aflat în gestionarea instituţiilor medico-sanitare publice din subordine;
29) elaborează propuneri referitor la normele metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către instituţiile medico-sanitare publice;
30) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor din subordine finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale;
31) avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi valorificarea investiţiilor în domeniul sanitar în instituţiile medico-sanitare din subordine;
32) organizează activităţi de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
33) exercită drepturile şi obligaţiile statului, de pe poziţia de acţionar la societăţile pe acţiuni;
        34) estimează şi planifică necesităţile de pregătire a medicilor, farmaciştilor şi a personalului medical mediu şi înaintează propunerile respective organului central de specialitate al administraţiei publice;
        35) elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice privind formarea şi dezvoltarea profesională a personalului medical şi farmaceutic;
        36) asigură echilibrul în generarea resurselor umane în sistemul de sănătate prin raţionalizarea investiţiilor în pregătirea şi distribuirea uniformă a cadrelor medicale şi organizează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor, activităţile de asigurare cu resurse umane necesare funcţionării instituţiilor din sistemul sănătăţii;
        37) aprobă:
        programele de educaţie medicală continuă;
      Nomenclatorul specializărilor şi supraspecializărilor pentru învăţămîntul postuniversitar medical şi farmaceutic;
       planul anual de instruire postuniversitară prin rezidenţiat, secundariat clinic şi de educaţie medicală continuă a medicilor, farmaciştilor şi personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate;
38) elaborează metodologia-cadru de colaborare între instituţia medico-sanitară publică şi clinica universitară;
39) confirmă dreptul de activitate a personalului medical şi farmaceutic, echivalează actele de studii postuniversitare medicale şi farmaceutice, obţinute în străinătate;
        40) aprobă metodologia privind plasarea în cîmpul muncii a medicilor, farmaciştilor şi a personalului de conducere din sistemul public de sănătate;
        41) organizează:
        în condiţiile legii, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de conducător al instituţiei medico-sanitare publice;
       atestarea şi conferirea categoriilor de calificare medicilor, farmaciştilor, personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate şi altui personal din sistemul sănătăţii;
        42) asigură informarea şi documentarea personalului medical în probleme de specialitate şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare porfesională;
43) elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul medicamentului;
        44) adoptă măsuri în vederea optimizării procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi altor materiale de uz medical pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice;
        45) asigură elaborarea şi punerea în aplicare a Regulilor de bune practici în domeniul medicamentelor la nivel de: laborator (Good Laboratory Practice), clinică (Good Clinical Practice), fabricaţie (Good Manufacturing Practice), distribuire (Good Distribution Practice), farmacii (Good Pharmaceutical Practice);
        46) aprobă:
        condiţii obligatorii pentru domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale şi coordonează infrastructura calităţii în domeniul vizat;
        standarde în domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
        preţurile de producător la medicamente;
        Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente;
       47) asigură:
        organizarea evaluării  conformităţii şi monitorizării pieţei dispozitivelor medicale din ţară prin intermediul instituţiilor abilitate în domeniu;
        înregistrarea preţurilor de producător la medicamente în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente;
        48) aprobă cerinţele tehnice pentru utilajul medical necesar la diferite niveluri de acordare a asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare publice;
        49) organizează sistemul informaţional din domeniul sănătăţii şi modul de raportare a datelor de către instituţiile medico-sanitare publice şi private, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a cheltuielilor din sectorul sănătăţii;
50) elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice, la nivel naţional şi local,  colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, protecţiei şi promovării sănătăţii;
        51) dirijează, în condiţiile legii, activitatea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice;
52) asigură, prin intermediul instituţiilor din subordine, identificarea, evaluarea şi comunicarea riscurilor pentru sănătate, asigură managementul acestor riscuri, prognozarea şi diminuarea impactului negativ al riscurilor identificate asupra sănătăţii publice;
         53) elaborează şi coordonează implementarea programelor naţionale de sănătate publică, asigură realizarea acestora, argumentează şi estimează necesităţile financiare şi modul de finanţare a acestora;
        54) aprobă norme privind condiţiile de igienă şi de control al infecţiilor nosocomiale pentru instituţiile medico-sanitare;
        55) asigură înregistrarea de stat a substanţelor şi produselor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
        56) aprobă:
        lista profesiilor şi a factorilor de producţie nocivi, precum şi a lucrărilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la angajare şi examene periodice;
        lista bolilor transmisibile supuse înregistrării şi notificării;
lista bolilor infecţioase supuse vaccinării profilactice sistematice şi lista grupurilor de risc;    
lista bolilor extrem de periculoase şi a altor urgenţe de sănătate publică cu potenţial internaţional de răspîndire;
        57) stabileşte modul de organizare a supravegherii bolilor nontransmisibile;
        58) asigură:
        suportul de laborator în investigarea factorilor biologici, chimici, fizici şi radiologici cu impact asupra sănătăţii publice;
        prin intermediul instituţiilor în subordine, gradul adecvat de pregătire către urgenţe de sănătate publică;
59) înaintează propuneri Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Guvernului orientate spre prevenirea şi controlul urgenţelor de sănătate publică;
        60) organizează acţiuni de combatere a epidemiilor;
61) examinează, conform competenţei, petiţiile persoanelor fizice şi juridice şi, în caz de necesitate, le expediază instituţiilor competente din subordine pentru luarea măsurilor ce se impun, efectuează analiza petiţiilor înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa cetăţenilor în probleme ce ţin de sistemul de sănătate;
        62) îndeplineşte alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Ministerului prin acte normative.
        8. Ministerul are următoarele drepturi:
        1) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat;
        2) să centralizeze mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru sfera sănătăţii, inclusiv prin delegare, în modul stabilit, instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor naţionale şi programelor cu destinaţie specială din domeniu;
        3) să solicite de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină informaţii referitor la spectrul şi numărul prestatorilor contractaţi, volumul serviciilor contractate în funcţie de nivelul şi profilul de asistenţă medicală, rezultatele evaluării şi ale controalelor efectuate, precum şi ale sumelor efectiv transferate prestatorilor;
        4) să abiliteze, după caz, instituţiile aflate în subordine pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării funcţiilor şi atribuţiilor sale;
5) să iniţieze şi să negocieze, din împuternicirea Guvernului, încheierea de tratate şi să propună acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;
        6) să colaboreze cu instituţiile de specialitate în vederea formării şi perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din cadrul aparatului central al Ministerului;
    7) să participe la elaborarea de către secţia medicală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a direcţiilor strategice de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică;
    8) să acorde suport organizaţional-metodic asociaţiilor profesionale din domeniu;
9) să editeze, după caz, publicaţii informaţionale în domeniul sănătăţii.


III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI

        9. Ministerul este condus de ministrul sănătăţii.
        1) Ministrul:
a)     conduce întreaga activitate a Ministerului, rezolvă chestiunile ce ţin de competenţa Ministerului, răspunde de executarea prevederilor Programului de activitate a Guvernului, dispoziţiilor Prim-ministrului, conform competenţelor funcţionale ale Ministerului;
b)     prezintă pentru examinare Guvernului proiecte de acte normative al căror autor este Ministerul;
        c) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi altor acte normative;
        d) este executor primar de buget şi, în condiţiile legii, este responsabil şi împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli, în conformitate cu alocaţiile aprobate;
        e) emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni şi alte acte normative şi organizează exercitarea controlului asupra executării lor, în condiţiile legii;
    f) prezintă Guvernului dări de seamă cu privire la activitatea Ministerului vizînd executarea Programului de activitate a Guvernului şi a măsurilor de realizare a acestuia, precum şi, la cererea Prim-ministrului, darea de seamă privitor la activitatea sa;
        g) contribuie în permanenţă la eficientizarea activităţii Ministerului şi coordonează activităţile de analiză, monitorizare şi de evaluare a politicilor publice;
        h) aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central al Ministerului, în cadrul structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului, aprobate de Guvern, precum şi schema de încadrare a personalului acestuia, în limitele fondului de retribuire a muncii stabilit;
        i) prezintă Guvernului, în condiţiile legii, propuneri privind numirea în sau eliberarea din funcţie a viceminiştrilor, aplicarea faţă de aceştia a măsurilor disciplinare sau de încurajare;
        j) reprezintă Ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte persoane;
       k) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici, angajează şi eliberează celălalt personal al aparatului central al Ministerului;
        l) angajează şi eliberează conducătorii instituţiilor din subordine, administratorii întreprinderilor de stat aflaţi în administrare şi încheie contracte de management cu ei;
      m) delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului şi ale instituţiilor din subordine, cu excepţia celor stabilite prin acte normative;
        n) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului şi ale instituţiilor din subordine, dacă altfel nu este stabilit de lege;
        o) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
        În lipsa ministrului, funcţiile acestuia sînt exercitate de viceministrul desemnat de ministru.   
        În activitatea sa de conducere a Ministerului, ministrul este asistat de 3 viceminiştri.
        2) Viceminiştrii:
        a) coordonează, conform obligaţiunilor delimitate de către ministru, activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, serviciilor publice desconcentrate şi instituţiilor din subordinea Ministerului, asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
        b) colaborează cu subdiviziunile Cancelariei de Sat, cu viceminiştrii din celelalte ministere, în probleme de interes comun;
        c) coordonează, conform obligaţiunilor delimitate de către ministru, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul subdiviziunilor interioare ale Ministerului;
        d) pot exercita şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul Ministerului sau încredinţate de către ministru.
        10. În îndeplinirea atribuţiilor ministrul este asistat de un cabinet din componenţa căruia fac parte: şeful de cabinet, un consilier şi un asistent, care deservesc activitatea ministrului.
       11. În cadrul Ministerului activează un colegiu, componenţa nominală a căruia este aprobată de către Guvern. Din componenţa colegiului fac parte: ministrul, în calitate de preşedinte, viceminiştrii, conducătorii de subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului, conducători ai instituţiilor din sistemul de sănătate, experţi în domeniul sănătăţii publice, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sectorului privat.
Colegiul se întruneşte, la cererea ministrului sănătăţii, pentru a examina în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Ministerului şi a instituţiilor din subordinea acestuia în vederea promovării şi realizării politicii statului în domeniul sănătăţii, realizării reformelor structurale în sistemul sănătăţii şi soluţionării problemelor de sănătate publică.
        În activitatea sa colegiul se călăuzeşte de un regulament, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii. Deciziile Colegiului se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, iar hotărîrile lui se realizează prin ordinul ministrului.
       12. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului îl are ministrul sănătăţii.
        În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia din viceminiştri, desemnat prin ordinul ministrului.
        În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Ministerului pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul sistemului de sănătate.
        Viceminiştrii sănătăţii, conducătorii subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului şi alte persoane au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.
        Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    13. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă.
14. Pentru elaborarea unor proiecte speciale sau pentru exercitarea unor funcţii şi atribuţii, Ministerul poate constitui, pe anumite perioade determinate, comisii de specialitate, consilii de experţi şi grupuri de lucru.Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 397
  din 31 mai 2011


STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Sănătăţii
     
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Serviciul audit intern
    Direcţia generală servicii de sănătate publică şi individuale
    Direcţia management servicii medicale integrate
    Direcţia programe naţionale în sănătatea publică
    Direcţia prevenţie, urgenţe în sănătatea publică şi promovarea sănătăţii
    Direcţia generală planificare şi dezvoltare strategică
    Direcţia planificare şi regionalizare servicii de sănătate integrate
    Direcţia management personal medical, performanţă şi calitate a serviciilor de sănătate
    Direcţia investiţii, medicamente, tehnologii medicale şi informaţionale
    Direcţia asigurări medicale, buget şi finanţe
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
    Serviciul administrativ şi cancelarie
    Serviciul resurse umane
    Secţia juridică
    Secţia contabilitate şi raportare
    Serviciul de informare şi comunicare
    
    
          Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 397
  din 31 mai 2011

LISTA
instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii
 
    I. Instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale:
    1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
    2. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie
    3. Colegiul de Medicină, or.Orhei
    4. Colegiul de Medicină, mun.Bălţi
    5. Colegiul de Medicină, or.Cahul
    6. Colegiul de Medicină, or.Ungheni
    7. Centrul de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu studii medii, mun.Bălţi
    8. Cabinetul Instructiv-Metodic Republican
    9. Centrul Naţional de Sănătate Publică
    10. Centrul de sănătate publică, mun. Chişinău
    11. Centrul de sănătate publică, mun.Bălţi
    12. Centrul de sănătate publică, r-nul Anenii Noi
    13. Centrul de sănătate publică, r-nul Basarabeasca
    14. Centrul de sănătate publică, r-nul Briceni
    15. Centrul de sănătate publică, r-nul Cahul
    16. Centrul de sănătate publică, r-nul Cantemir
    17. Centrul de sănătate publică, r-nul Călăraşi
    18. Centrul de sănătate publică, r-nul Căuşeni
    19. Centrul de sănătate publică, r-nul Cimişlia
    20. Centrul de sănătate publică, r-nul Criuleni
    21. Centrul de sănătate publică, r-nul Donduşeni
    22. Centrul de sănătate publică, r-nul Drochia
    23. Centrul de sănătate publică, r-nul Edineţ
    24. Centrul de sănătate publică, r-nul Făleşti
    25. Centrul de sănătate publică, r-nul Floreşti
    26. Centrul de sănătate publică, r-nul Glodeni
    27. Centrul de sănătate publică, r-nul Hînceşti
    28. Centrul de sănătate publică, r-nul Ialoveni
    29. Centrul de sănătate publică, r-nul Leova
    30. Centrul de sănătate publică, r-nul Nisporeni
    31. Centrul de sănătate publică, r-nul Ocniţa
    32. Centrul de sănătate publică, r-nul Orhei
    33. Centrul de sănătate publică, r-nul Rezina
    34. Centrul de sănătate publică, r-nul Rîşcani
    35. Centrul de sănătate publică, r-nul Sîngerei
    36. Centrul de sănătate publică, r-nul Soroca
    37. Centrul de sănătate publică, r-nul Străşeni
    38. Centrul de sănătate publică, r-nul Şoldăneşti
    39. Centrul de sănătate publică, r-nul Ştefan Vodă
    40. Centrul de sănătate publică, r-nul Taraclia
    41. Centrul de sănătate publică, r-nul Teleneşti
    42. Centrul de sănătate publică, r-nul Ungheni
    43. Centrul de sănătate publică, r-nul Ceadîr-Lunga
    44. Centrul de sănătate publică, r-nul Comrat
    45. Centrul de sănătate publică, r-nul Vulcăneşti
    46. Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun.Chişinău
    47. Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun.Bălţi
    48. Centrul de recuperare pentru copii "Ceadîr-Lunga"
    49. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Corneşti"
    50. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Tîrnova"
    51. Centrul de reabilitare pentru copii "Sergheevca", or.Sergheevca, Ucraina
    52. Centrul Naţional de Management în Sănătate
    53. Centrul Naţional de Medicină Sportivă "Atletmed"
    54. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
    55. Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui, mun.Bălţi
    56. Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
    57. Agenţia Medicamentului
    58. Centrul republican de reabilitare pentru copii
    59. Agenţia de Transplant
    II. Instituţiile cu autofinanţare, nonprofit
    1. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
    2. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
    3. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
    4. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
    5. Dispensarul Dermatovenerologic Republican
    6. Dispensarul Republican de Narcologie
    7. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
    8. Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
    9. Institutul de Cardiologie
    10. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
    11. Institutul Oncologic
    12. Policlinica Stomatologică Republicană
    13. Spitalul Clinic Republican
    14. Spitalul Clinic de Psihiatrie
    15. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
    16. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă"
    17. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
    18. Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Emilian Coţaga"
    19. Spitalul Ftiziopneumologie, sat. Vorniceni
    20. Spitalul de Psihiatrie, mun.Bălţi
    21. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Centru"
    22. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Nord"
    23. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Sud"
    24. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "UTA Găgăuzia"
    25. Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie Orhei
    
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 397
  din 31 mai 2011
LISTA
instituţiilor pe lîngă Ministerul Sănătăţii
    1. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate
    2. Centrul de Medicină Legală


 

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 397
  din 31 mai 2011


LISTA
întreprinderilor administrate de Ministerul Sănătăţii şi a cotelor-părţi
(acţiunilor) ale societăţilor comerciale administrate de către acesta

    1. Întreprinderea Republicană de Producţie şi Comerţ „Molda"
    2. Întreprinderea de Stat „Direcţia de reparaţii şi construcţii"
    3. Întreprinderea de Stat „Curier Medical"
    4. Întreprinderea de Stat „Atelierul de producere şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie"
    5. Întreprinderea de Stat „Ateliere de producere şi tratament nr.5"
    6. S.A. "Farmacia Buiucani nr.465"
    7. S. A. "SanfarmPrim"
    8. I.M "Farmaco" S.A.
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr. 397
  din 31 mai 2011LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă


1.    Hotărîrea Guvernului nr.777 din 27 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.855).
2. Punctul 31 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455).
3. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.386 din  14 mai 2010 "Cu privire la instituirea Agenţiei de Transplant" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.457).
        4. Hotărîrea Guvernului nr.715 din 10 august 2010 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.145-147, art.797).


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova